Warehouse Business : गोदाम व्यवसायासाठी परवाना कोण देते? कोणते नियम पाळणे बंधनकारक असते?

गोदाम पावतीच्या माध्यमातून व्यवसाय उभारणी करण्यासाठी व राष्ट्रीयीकृत बँकेतून कर्जासाठी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून गोदाम परवाना घेणे आवश्यक आहे.
Agriculture Warehouse
Agriculture Warehouse Agrowon

मिलिंद आकरे, हेमंत जगताप

शेतकरी उत्पादक कंपनी (Farmers Producers Company), सहकारी संस्था आणि महिला बचत गटाचे फेडरेशन या सर्व समुदाय आधारित संस्थांनी विविध योजनांमधून उभारलेल्या गोदामांच्या माध्यमातून व्यवसाय उभारणी करण्यासाठी गोदाम भाड्याने देऊन त्यातून कर्जाचे हप्ते भरणे शक्य होणार नाही.

त्याकरिता गोदाम पावतीच्या (Warehouse receipt) माध्यमातून व्यवसाय उभारणी करण्यासाठी व राष्ट्रीयीकृत बँकेतून कर्जासाठी गोदाम परवाना सहकार विभागांतर्गत कार्यरत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून घेणे आवश्यक आहे. याकरिता मुंबई वखार कायदा १९५९ मधील अधिनियम ५ सन १९६० अन्वये गोदाम व्यवसाय करताना नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे.

यासाठी मुंबई वखार कायद्याचे आकलन असणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने मुंबई वखार कायदा १९५९ मधील अधिनियम ५ सन १९६० कायदा काळजीपूर्वक वाचणे आवश्यक आहे. गोदाम व्यावसायिकाने गोदाम व्यवसाय करताना त्याचे काटेकोर पालन करावे.

गोदामात साठवलेल्या मालाचा विमा उतरवण्याची पद्धत :

१) गोदाममालकाने अथवा गोदाम व्यवस्थापकाने आग किंवा चोरीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी गोदाम आणि त्यातील शेतीमालाचा विमा उतरवणे गरजेचे आहे. विमा पावती वर माल ठेवण्याचा दिनांक, मालधारकाचे नाव, गोदामचालकाचे नाव नमूद करणे आवश्यक असून, गोदामातील शेतमालाचे मूल्य बाजारमूल्यापेक्षा कमी नसावे.

२) जर महामंडळ कृषी उत्पादन (विकास आणि वखार) निगम अधिनियम, १९५६, अंतर्गत स्थापन केले असेल, तर वेअरहाउसमन/गोदाम व्यवस्थापकाने महामंडळाची स्वतःची विमा योजना तयार करावी.

महामंडळाने या योजनेअंतर्गत आग किंवा घरफोडीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी गोदामाचा व त्यातील शेतीमालाचा विमा उतरविणे गरजेचे आहे. विमा पावतीवर माल ठेवण्याचा दिनांक, मालधारकाचे नाव, गोदामचालकाचे नाव नमूद करणे आवश्यक असून, गोदामातील शेतीमालाचे मूल्य बाजारमूल्यापेक्षा कमी नसावे.

Agriculture Warehouse
Agriculture Warehouse License : गोदाम पावती विषयक योजनेच्या अंमलबजावणीकरता गोदाम परवाना

३) आग आणि चोरीविषयक विमा व्यतिरिक्त इतर आपत्ती जसे की पूर, दंगल, नागरी गोंधळ किंवा इतर कोणत्याही आकस्मिक परिस्थितीमुळे होणारे नुकसान इत्यादीचा विमा काढण्यासाठी ठेवीदार लेखी विनंती करू शकतो.

त्याच्या मान्यतेवर गोदामधारक अतिरिक्त विम्यासाठी मान्य केलेले शुल्क भरून अशा मालाचा तोटा किंवा नुकसानीपासून बचाव करण्यासाठी विमा काढू शकतो.

४) उपनियमांच्या तरतुदीअंतर्गत गोदाम व आतील उत्पादन इत्यादीचा विमा काढून माल संरक्षित केला असेल तर नियम (१), अन्वये गोदामात जमा केलेल्या मालाचा प्राधिकरणाद्वारे मान्यताप्राप्त विमा कंपन्यांच्या यादीत विमा कंपनीचे नाव असल्याशिवाय गोदाम अथवा गोदामातील मालाचा विमा उतरविला जाणार नाही.

आगीमुळे झालेली हानी किंवा नुकसान इत्यादींची तत्काळ नोंद

१) गोदामाच्या ठिकाणी आग, घरफोडी, पूर, दंगल किंवा नागरी गोंधळ झाल्यास अशी घटना घडल्यानंतर २४ तासांच्या आत ठेवीदारास त्वरित सूचना देणे आणि अशा घटना व त्यामुळे झालेले नुकसान याबाबत विहित प्राधिकरणास सूचना देणे हे गोदामाच्या मालकाचे कर्तव्य आहे.

विमा शुल्काची वसुली :

प्रत्येक गोदामधारकाला ठेवीदारांकडून त्याच्या गोदामात साठवलेल्या मालाच्या विम्यासाठी विम्याचा हप्ता आणि इतर खर्च वसूल करण्याचा अधिकार आहे.

वस्तूंचे वर्गीकरण :

१) प्रत्येक गोदाम धारकाने गोदामात सुव्यवस्थितरीतीने माल साठवून ठेवावा, जेणेकरून गोदाम तपासणी, शेतीमाल नमुने, शेतीमालाची मोजणी व प्रत्येक लॉटची ओळख आणि सुविधा देण्यासाठी इत्यादी सर्वांना सहज प्रवेश मिळू शकेल.

२) जेव्हा कोणत्याही मालाची गुणवत्ता, मानके किंवा ग्रेड हे अधिनियमाच्या अथवा कायद्याच्या उद्देशासाठी नमूद करणे आवश्यक असेल, तर दर्जा, मानके किंवा ग्रेड हे विहित प्राधिकरणामार्फत मान्यता दिलेले असावेत.

मालाची हानी किंवा नुकसान झाल्याची सूचना :

१) ठेवीदाराने जमा केलेल्या मालाची डिलिव्हरी घेत असताना, ठेवीदारास माल हरवला किंवा खराब झाल्याचे आढळल्यास त्याने तत्काळ लेखी नोटीस गोदाम व्यवस्थापक/मालकास द्यावी.

२) गोदाम मालकास ताबडतोब किंवा नंतर ७२ तासांच्या आत मालाची झालेली हानी किंवा नुकसान यांचा संपूर्ण तपशील लिहून नोटीस देणे अपेक्षित असून, मालाची तपासणी करणे आणि तोपर्यंत डिलिव्हरी पुढे ढकलणे गरजेचे आहे. नोटिशीची प्रत विहित प्राधिकरणाला देखील पाठविण्यात यावी.

३) वेअरहाउसमन/गोदाम व्यवस्थापक/गोदाम मालक यांच्या विरुद्ध ठेवीदाराने नोटीस वेळेत दिली नाही, तर कोणताही नुकसानीबाबतचा दावा अथवा भरपाई ठेवीदारास मिळू शकणार नाही.

Agriculture Warehouse
Agriculture Warehouse : गोदाम पावतीविषयक विमा महत्त्वाचा...

शेतीमाल वितरण करण्याची जबाबदारी :

कलम १७ मध्ये घातलेल्या अटींच्या अधीन राहून, प्रत्येक गोदाम मालकाने/ गोदाम व्यवस्थापकाने त्याच्या गोदामात साठवलेला माल वितरित करावा.

(अ) जेथे शेतीमाल निगोशिएबल पावतीद्वारे/हस्तांतरीय गोदाम पावतीद्वारे संरक्षित केला जातो, ते वाहक.

(ब) जेथे माल नॉन-निगोशिएबल पावतीद्वारे/ हस्तांतरीय गोदाम पावतीद्वारे संरक्षित आहे, ते ठेवीदार.

वस्तूंचे अंशतः वितरण :

१) जर एखाद्या गोदाम व्यवस्थापकाने गोदामात ठेवलेल्या शेतीमालाचा अथवा उत्पादनाचा काही भाग वितरित केला असेल ज्यासाठी वाटाघाटीयोग्य/हस्तांतरीय पावत्या दिल्या गेल्या आहेत, त्याने अशा पावत्यांवर, ज्या वस्तू होत्या त्या वितरित करण्यापूर्वी वस्तूंचे तपशील देणारे विधान नमूद करणे आवश्यक आहे.

असे विधान नमूद करण्यात अपयश आल्याबद्दल तसेच सर्व माल वितरित करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे गोदामधारक त्यास जबाबदार असेल.

ठेवीदाराने गोदामात तारण ठेवलेला माल गोदामधारक खालील परिस्थितीत सोडू शकत नाही :

जर वाटाघाटीयोग्य पावतीद्वारे/ हस्तांतरीय पावतीद्वारे संरक्षित माल तारण ठेवला असेल, ज्यामुळे बँकेच्या बाजूने धारणाधिकार निर्माण होतो तर बँकेत ठेवीदार, अशा मालावर, गोदामधारकाने,

(i) धारणाधिकाराची माहिती देणारी बँकेकडून लेखी सूचना मिळाल्यावर, नोटीस लिखित स्वरूपात असल्यास ती मान्य करावी.

(ii) संमतीशिवाय किंवा बँकेला योग्य सूचना दिल्याशिवाय माल सोडू शकणार नाही.

शेतीमाल/उत्पादनाची डिलिव्हरी करताना वाटाघाटीयोग्य पावती/ हस्तांतरीय पावती रद्द करण्याबाबत

१) प्रत्येक गोदाममालकाने ठेवीदारामार्फत माल गोदामात ठेवला असेल व त्यासाठी वाटाघाटीयोग्य पावती/हस्तांतरीय पावती जारी केली असेल तर त्याच्याकडे असलेल्या मालाची डिलिव्हरी केल्यानंतर ती पावती रद्द केली जाईल.

२) प्रत्येक गोदामाचा मालक जो मालाचा काही भाग वितरित करतो, ज्यासाठी त्याने वाटाघाटी योग्य पावती/ हस्तांतरीय पावती जारी केली आहे, अशा प्रकारे वितरित केलेल्या मालाच्या पावतीवर स्पष्टपणे याबाबत एक विधान प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे.

राज्य शुल्कासाठी वाटाघाटीयोग्य पावती/हस्तांतरीय पावती ज्यासाठी धारणाधिकार दावा केला आहे त्याबाबत :

जेथे मालाची वाटाघाटीयोग्य पावती/ हस्तांतरीय पावती दिली जाते, गोदामधारकाचे साठवणुकीबाबतचे शुल्क आणि पावतीच्या तारखेपासून त्या वस्तूंचा विमा याव्यतिरिक्त त्या मालावर कोणतेही धारणाधिकार नसावेत, जोपर्यंत पावतीमध्ये स्पष्टपणे इतर शुल्क नमूद केलेले नसेल.

शेतीमाल विक्रीचा परिणाम :

१) नियम ३२ मध्ये केलेल्या तरतुदीनुसार, गोदामधारकाचा धारणाधिकार अबाधित राखण्यासाठी व त्याच्या समाधानासाठी शेतीमाल कायदेशीर मार्गाने विकलेबाबत किंवा त्याची विल्हेवाट लावणेबाबत गोदाम प्रशासन पावती धारकाला वस्तू वितरित करण्यात अयशस्वी झाल्याबाबत गोदामधारक जबाबदार राहणार नाही.

लिलाव विक्रीतून मिळालेल्या रकमेचा लेखाजोखा :

१) प्रत्येक गोदामधारक ठेवीदारास विक्री प्रक्रियेचे योग्य खाते देण्यास बांधील असेल. सार्वजनिक लिलावाद्वारे वस्तूची विक्री करण्यासाठी निविदा भरणे, प्राप्त माल सर्व वाजवी शुल्कासह सर्व शुल्क वजा करून लिलाव विक्रीनंतर कायदेशीररीत्या त्याला काढून टाकण्यासाठी अशा विक्रीच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांत ही माहिती ठेवीदारास सादर करणे आवश्यक आहे.

२) ठेवीदारास शेतमाल विक्रीच्या निव्वळ उत्पन्नाचे चालू रीतसर वितरित केलेल्या पावतीचे सर्व शुल्क गोदामधारकास अदा केल्यानंतर वास्तविक पेमेंट करण्यास गोदामधारक बांधील असेल.

Agriculture Warehouse
Warehouse Corporation : वखार महामंडळ महासंघाचे तिसऱ्या दिवशी उपोषण सुरूच

पुस्तके, नोंदी इत्यादींची देखभाल :

प्रत्येक गोदामाने खालील हिशेब आणि रेकॉर्ड वह्या सांभाळून ठेवाव्यात :

१) फॉर्म क्रमांक ९ मधील स्टॉक रजिस्टर.

२) फॉर्म क्रमांक १० मधील प्रत्येक ठेवीदारासाठी एक खातेवही.

३) फॉर्म क्रमांक ११ मधील सामान्य विमा खाते.

गोदामात खराब होत असलेल्या किंवा जवळपास खराब होण्यास सुरुवात झालेल्या मालाची लिलाव विक्री :

१) गोदामात साठवलेल्या वस्तू किंवा माल खराब होत आहे किंवा खराब होण्याच्या मार्गावर आहे, अशा मालाचा सार्वजनिक लिलाव करून विक्री सुरू करण्यापूर्वी गोदाममालकाने तारीख, वेळ आणि लिलावाचे ठिकाण सूचित करणारी नोटीस जारी करून लिलावाच्या तारखेच्या किमान एक आठवडा आधी स्थानिक वृत्तपत्रात बातमी/ जाहिरात प्रकाशित करावी.

२) गोदाम कोणत्याही नियमन केलेल्या बाजाराच्या मर्यादेत स्थित आहे किंवा कोणत्याही बाजार समितीत स्थित आहे, अशा समितीतील सूचना फलकावर सदर बातमी देखील प्रदर्शित केली जाईल.

स्पष्टीकरण : या उपनियमात ‘नियमित बाजार समिती‘ म्हणजे बॉम्बे ॲग्रिकल्चर अंतर्गत स्थापन केलेली बाजार समिती उत्पादन बाजार कायदा, १९३९ किंवा त्याच्याशी संबंधित कोणत्याही कायद्यांतर्गत राज्याच्या कोणत्याही भागात अमलात आणणे. नोटिशीच्या प्रति देखील विहित प्राधिकरणाकडे द्याव्यात.

३) जर गोदामधारक, वाजवी प्रयत्नांनंतरही सार्वजनिक लिलावात माल, विक्री करू शकला नाही, तर तो त्या मालाची त्याला योग्य वाटेल अशा कोणत्याही प्रकारे विल्हेवाट लावू शकतो आणि याबाबत त्यांना कोणतेही कारण विचारले जाणार नाही.

४) या नियमानुसार, गोदामधारकाने केलेल्या कोणत्याही विक्रीतून मिळालेल्या उत्पन्नातून त्याच्या शेतीमालाबाबत त्यांच्या धारणाधिकार गृहीत धरला जाईल.

संपर्क : प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०, (शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com