Onion Transplanter : कांदा रोप लागवडीसाठी ट्रांन्सप्लाटर

Team Agrowon

यंत्राच्या सहाय्याने कांदा लागवड करताना मजूर

Onion Transplanter | Agrowon

यंत्रावर बैठक व्यवस्था असून समोर रोपे टाकण्यासाठी २२ कप चा ट्रे आहे. त्यातून रोपे लागवडीसाठी जमिनीकडे जातात.

Onion Transplanter | Agrowon

नारसाळ्तूयान रोपे खाली गेल्यानंतर पक्षाच्या चोचीच्या आकाराच्या साच्यात जाऊन रोपे रोवली जातात.

Onion Transplanter | Agrowon

जोमदार वाढ झालेले ताजे रोप लागवडीसाठी वापरले जाते.

Onion Transplanter | Agrowon

गादी वाफ्यावर लागवड पट्टा पूर्ण झाल्यावर मार्कर असल्याने शेजारी दुसऱ्या गादी वाफ्यावर लागवड सुरु करणे सोपे जाते.

Onion Transplanter | Agrowon

एका ओळीत एकसमान अंतराने लागवड करणे शक्य होते.

Onion Transplanter | Agrowon
Agrowon